Zagraj/ Play

[PL] Witajcie w Nowym Roku!!!

Jak tam Wasze postanowienia NOWOROCZNE?

U mnie oczywiście obfitość gości na kartce ale co tam- dam radę! Chcieć to móc A wyznaczanie celi, pozwala nam na ukierunkowane działania i uzmysłowienie pragnień.

Rok rozpoczęłam od zgłębiania teoretycznej ,,Kreatywności”, wyczytałam same mądrości i potwierdziłam tylko, że faktycznie należę do kreatywnych hihihi

Jako kreatywna osoba, jestem nastawione na konfrontacje i chyba coś w tym jest, bo jak czegoś nie umiem, to siadam i ćwiczę, próbuje, aby umieć

Od samego rozmyślania niestety nie nabędziemy nowych umiejętności a brzuchal sam nie zniknie hihihi

Tak więc rozpoczęłam tworzenie plakatów…. Z moimi ,, MUSZĘ STWORZYĆ, UMIEĆ i … chcę..”

W tym chcę to nie tylko przydasie, ale i osiągnięcia Pomyślałam, że niektóre moje ,, chcę umieć i chcę stworzyć” możemy wspólnie zrealizować w Alchemii.

Już niebawem zaproszę Was na nowe wyzwanie, a tymczasem, zapraszam do niemyślenia:P tylko działania! A gdybyście nie mogły się zdecydować na jedną twórczość:P mam dla Was ,,Kreatywne Rozkminki” Szkoda czasu wylosuj Tak to już jest. Ztą kreatywnością … chcesz jedno a wychodzi drugie hihihi

[EN]

Welcome to the New Year !!!
How are your New Year’s resolutions?
For me, of course, an abundance of guests on the card: P but what can I do! I want to be able to: P
And setting a goal allows us to act in a targeted manner and to visualize our desires: P

I started the year with exploring the theoretical „Creativity”, I read only wisdom: P and only confirmed that I really belong to the creative hihihi
As a creative person, I am focused on confrontation and there must be something to it, because if I do not know something, I sit down and exercise, I try to be able to: P From just thinking, unfortunately, we will not acquire new skills and the abdomen will not disappear by itself hihihi

So I started making posters…. With my „I HAVE TO CREATE, KNOW and … I want ..”
In this, I want it not only useful, but also achievements

I thought that some of my „I want to be able and to create” can be realized together in Alchemia.
Soon I will invite you to a new challenge, and in the meantime, I invite you not to think: P only action!

And if you could not decide on one work: P I have for you „Creative Rozkminki” It’s a waste of time, draw: P

This is how it is. With that creativity … you want one and the other comes out hihihi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.